1. PRIVAATSUSEESKIRJAD    

Poes registreerumisel ja ostude tegemisel säilitab müüja kliendi kohta tema esitatudisikuandmed (Google Analytics andmed, ees- ja perekonnanimi, tava- jae-posti aadress, kontakttelefon) ja kogu tehtud oste puudutava teabe.

Kõiki kliendilt tellimuse vormistamise käigus saadud andmeid peab müüja kliendi isikuandmeteks ja töötleb neid konfidentsiaalse teabena vastavalt EV isikuandmete kaitse seadusele ostude paremaks kavandamiseks ja tarbijaharjumuste analüüsiks.

Müüja ei edasta saadud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud minimaalseltneid, mis on vajalikud kauba kohaletoimetamise korraldamiseks. Kliendil onõigus vaadata müüja valduses olevaid andmeid ning keelata nende edasise töötlemise.

Krüptitud andmeedastus kanali kasutamine poe ja pankade vahel tagab selle, et kõrvalised isikud ja ka müüja ei saa juurdepääsu kliendi isiklikele panga rekvisiitidele.

Kõikerimeelsused kliendi ja müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.

Müüja vastab kliendi kaebustele ja pretensioonidele e-posti teel 15 tööpäeva jooksul. Kui erimeelsusi ei suudeta lahendada kompromissi kaudu, on kliendil õigus oma huvide kaitsmiseks pöörduda Riigi Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Kõik vaidlused, mis tekivad kokkuleppemittesaavutamisel või nende tingimuste ulatuse väliselt, lahendatakse EestiVabariigis kehtivate õigusaktide alusel.

2. POOLTE VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

TEHO Partners OÜ vastutab teie ees, aga teie vastutate TEHO Partners OÜ ees kahju eest, mida on teisele poolele põhjustatud nende tingimuste rikkumistekorral ja ulatuses, mis on sätestatud Eesti Vabariigi seadustega.

TEHO Partners OÜ ei vastuta teile tekitatud kahju ega kaubakohale toimeta mis viivituse eest juhul, kui kahju või viivitus on tingitudasjaoludest, mida  TEHO Partners OÜ ei saanud mõjutada ja mille ilmnemist TEHO Partners OÜ ei näinud ega saanud ette näha (vääramatu jõud).

3. LAHTIÜTLUS    

Kaupade ja teenuste hindu võidakse muuta ette teatamata.

Kõik pildid ja kirjeldused on võimalikult tõepärased, kuid ei anna alati kauba kohta kõikehõlmavat teavet. Meie kasutame kauba tootjalt saadud pildid ja kirjeldused, kus mõnikord esineb vigu.

Kaupade ja nende omaduste kirjeldusel proovime olla võimalikult täpsed, aha mõnikord esinevad ebatäpsused.  Kaubatootjad võivad muuta spetsifikatsioone ilma meiega kooskõlastamata.